FIM Market
Strategia i optymalizacja sprzedaży

czas trwania projektu: 30–90 dni

Cele projektu

 • Przygotowanie procedur pracy działu handlowego.
 • Opracowanie procedury planowania sprzedaży.
 • Wdrożenie nowych procesów i procedur pracy.
 • Przygotowanie strategii sprzedaży i kanałów dystrybucji.
 • Przygotowanie narzędzi analitycznych do badania portfela klientów.
 • Przygotowanie procedury decyzyjnej umożliwiającej optymalizację zasobów.
 • Dobór firmy IT i wybór aplikacji CRM.
 • Produktywne wdrożenie aplikacji CRM.
 • Przygotowanie systemu pomiaru efektywności sprzedaży.

Korzyści

 • Zwiększenie wolumenu i rentowności sprzedaży.
 • Podniesienie efektywności i produktywności poziomu obsługi klientów.
 • Poprawa wykorzystania zasobów.
 • Poprawa efektywności pracy poprzez wdrożenie procesów i procedur pracy.

Produkty / rezultaty

 • Proces planowania sprzedaży.
 • Narzędzie IT do planowania sprzedaży – CETI.
 • Mapa i opis procesu sprzedaży.
 • Zarządzanie portfelami klientów – koncepcja, narzędzia i wdrożenie – portfel klientów.
 • Rozwój kompetencji pracowników – umożliwiające efektywną pracę z nowymi procesami.
 • Koncepcja CRM – specyfikacja obejmująca procesy i analitykę oraz wsparcie w wyborze firmy wdrażającej.
 • Wdrożona aplikacja CRM.
 • BI konsolidujący analitykę sprzedaży CRM/ERP.

Przebieg projektu

Metodologia partycypacja polegająca na zaangażowaniu kluczowych pracowników w główne decyzje; w trakcie projektu konsultanci przygotowują propozycje modyfikacji procedur pracy, które są omawiane w podczas warsztatów.

ETAP 1: Przygotowawczy

 • analiza danych sprzedażowych
 • szkolenie wstępne – koncepcja marketingu relacyjnego, przykłady i wdrożenia
 • fotografia realizowanych procesów sprzedaży i obsługi klienta
 • przeprowadzenie audytu procesów sprzedażowych pod kątem spójności z koncepcją CRM
 • opracowanie studium przypadku w oparciu o historię klientów w firmie (na potrzeby studium przypadku zostanie skonstruowany portfel klientów obejmujący historię sprzedaży oraz charakterystykę poszczególnych klientów)

ETAP 2: Warsztat strategiczny nr 1 – opracowanie wizji obsługi klienta z uwzględnieniem tworzenia przewagi konkurencyjnej, przeprowadzony zostanie w oparciu o studium przypadku przygotowane na podstawie historii klientów

W trakcie warsztatów zidentyfikowane zostaną najważniejsze decyzje podejmowane w kontekście:

 • zarządzania portfelami klientów
 • alokacji zasobów w zależności od kategorii klienta
 • głównych decyzji podejmowanych w odniesieniu do klienta
 • zakresu informacyjnego niezbędny do zarządzania klientem
 • tworzenia przewagi konkurencyjnej

ETAP 3: Procesy obsługi klienta – mapy i opisy

 • opracowane zostaną mapy procesów wraz z opisami
 • wstępne testy procesów – wytypowani zostaną pracownicy testujący przygotowane rozwiązania procesowe w codziennej pracy z klientem
 • korekta procesów – w oparciu o informację zwrotną przeprowadzone zostaną prace mające na celu weryfikację procesu
 • raport podsumowujący uzgodnienia warsztatowe

ETAP 4: Opracowanie procesu planowania sprzedaży

 • planowanie „od dołu” od poziomu najważniejszych klientów
 • struktura sprzedaży
 • dezagregacja planu sprzedaży na poszczególnych pracowników
 • opracowanie systemu „wyprzedzającej” kontroli planu sprzedaży i realizacji założeń strategii

ETAP 5: Warsztat strategiczny nr 2 – analizy sprzedaży

 • opracowanie analityki klienta oraz narzędzi pomiaru procesu sprzedażowego i kontroli efektywności sprzedaży
 • raport podsumowujący uzgodnienia warsztatowe

ETAP 6: Opracowanie specyfikacji dla firmy IT

ETAP 7: Przygotowanie pracowników do pracy w systemie CRM oraz bieżący nadzór

Opis usługi uwzględnia przykładowy jej przebieg. Szczegółowy zakres i przebieg usługi jest każdorazowo uzgadniany z Klientem.

Strategia sprzedaży – definicja

Nie istnieje jedna definicja terminu „strategia sprzedaży”. Obrazowo można powiedzieć, że to kompleksowe przedsięwzięcie, którego efektem jest wieloaspektowa koncepcja procesu sprzedaży wraz z zaplanowaniem kanałów dystrybucji i zarządzania relacjami z klientem. Wdrożenie założeń wyznaczonych przez strategię ma na celu uzyskanie założonych wyników sprzedażowych. Strategia sprzedaży ma kompleksowy charakter – w jej ramach ustalone zostają normy, budowa relacji z klientami czy rozliczanie wyników na podstawie KPI.
Współcześnie tworzone plany rozwoju sprzedaży zakładają wykorzystanie narzędzi analitycznych i rozwiązań IT. Aby były one pomocne, muszą zostać dostosowane do modelu działania organizacji – kluczowa jest branża, w której firma działa, posiadany przez nią portfel klientów i wreszcie sam produkt czy usługa.

Strategia sprzedaży – znaczenie

 • Strategia sprzedaży jest kluczowa z punktu widzenia strategii rozwoju firmy – jeżeli organizacja posiada plan rozwoju sprzedaży, długofalowo może planować wzrost, a to z kolei pozwala planować inwestycje.
 • Budowanie strategii sprzedaży to proces, w trakcie którego możliwe jest zidentyfikowanie potencjalnych trudności – zlokalizowanie problemów to pierwszy krok do ich rozwiązania.
 • KPI w sprzedaży to wskaźniki nieodłącznie związane ze strategią sprzedaży – pozwalają one obiektywnie ocenić rezultaty wdrożonych rozwiązań, a w razie słabych wyników strategia może zostać zoptymalizowana.
 • Właściwie skonstruowana i wdrożona strategia sprzedaży produktu lub usługi skutkuje poprawą wizerunku firmy jako marki i pracodawcy – przekłada się to na uzyskane wyniki finansowe.
 • Strategia sprzedaży precyzyjnie wyznacza cel – znajomość celu pozwala koordynować różne działania, a podejmowane decyzje nie są chaotyczne.
 • Strategia rozwoju działu sprzedaży zakłada pracę zespołową – skutkuje to lepszą integracją zespołu, a jego działania są bardziej efektywne.
 • Optymalizacja sprzedaży pozwala skoncentrować się na kluczowym dla firmy kliencie – dzięki podjętym działaniom organizacja może uzyskać lepsze rezultaty sprzedażowe i jednocześnie zapewnić klientowi lepsze doświadczenie.

Kanały dystrybucji – projektowanie

Jednym z etapów tworzenia strategii sprzedaży jest zaprojektowanie kanałów dystrybucji, a zatem ustalenie wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces dostarczenia klientowi gotowego produktu lub usługi. W literaturze wyróżnia się różne rodzaje kanałów dystrybucji – wymienić wystarczy kanały długie i krótkie (w zależności od liczby podmiotów, które biorą udział w dystrybucji). W ostatnich latach rośnie popularność rozwiązania określanego jako omnichannel (wielokanałowość). Aby jednak dobrze wybrać modele dystrybucji, pod uwagę trzeba wziąć:

 • Oferowany produkt lub usługę – między poszczególnymi kanałami dystrybucji mogą występować duże rozbieżności w zakresie efektywności; nie każdym kanałem można też dotrzeć do docelowego klienta.
 • Zarządzanie kanałami dystrybucji – kanały dystrybucji mają różną specyfikę, co należy uwzględnić, tworząc strategię sprzedaży.
 • Czynniki geograficzne, ekonomiczne i prawne – ryzyko walutowe czy regulacje prawne to przykłady czynników, które mogą zadecydować o wykorzystaniu lub porzuceniu określonego kanału dystrybucji.

Strategia sprzedaży – co, gdy jej brakuje

Nawet w tych firmach, które posiadają strategię sprzedaży, wymagana może być optymalizacja sprzedaży. Jednocześnie niektóre podmioty traktują proces sprzedaży dość powierzchownie – nie przywiązują uwagi do strategii. Tymczasem brak strategii sprzedaży ma swoje konsekwencje – wymienić wystarczy:

 • Problem z pozyskaniem finansowania – to wynik wielu czynników, w tym niezadowalających wyników sprzedaży (a zatem niskich przychodów) czy niekorzystnego wizerunku.
 • Brak możliwości oceny wyników bez KPI w sprzedaży – opracowanie strategii sprzedaży zakłada wyznaczenie celów, a skoro te nie zostały ustalone, niemożliwe jest mierzenie rezultatów.
 • Ograniczenie potencjału rozwoju firmy – strategia sprzedaży produktu eliminuje nieprzemyślane działania; dzięki jej wdrożeniu decyzje są podejmowane w oparciu o wcześniej ustalony plan.
 • Brak koordynacji działań działu sprzedaży i marketingu – brak koncepcji oznacza, że wymienione działy mogą realizować własne strategie, które w niektórych punktach mogą się wzajemnie wykluczać.

Przygotowanie strategii sprzedaży we własnym zakresie rodzi pewne trudności – łatwo pominąć niektóre aspekty, np. przypadkowo wyeliminować istotny kanał dystrybucji. Z tego względu rekomendowanym rozwiązaniem jest zaangażowanie zewnętrznego partnera, który dzięki swojemu doświadczeniu i obiektywnemu spojrzeniu będzie w stanie skutecznie pomóc firmie w przygotowaniu nowej lub transformacji aktualnej strategii i procesów sprzedażowych.

expand_less
close

Ta strona używa plików cookie w celu zbierania statystyk. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content