23 maja 2024 r.

Controlling w biznesie: szybki controlling i usługi controllingowe jako klucz do efektywnego zarządzania firmą

W dzisiejszych czasach, controlling odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wprowadzenie szybkiego controllingu oraz korzystanie z usług controllingowych może znacząco wpłynąć na efektywność działania firmy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, aby lepiej zrozumieć, jak controlling może wspierać zarządzanie przedsiębiorstwem.

Czym jest controlling i jakie są jego kluczowe elementy?

Controlling to proces zarządzania informacją, który wspiera podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. W skrócie o controllingu można powiedzieć, że jest to system monitorowania, analizowania i planowania działań firmy. W ramach controllingu wyróżniamy różne elementy controllingu, które pozwalają na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Definicja i budowa controllingu

Budowa controllingu opiera się na kilku kluczowych elementach, które tworzą spójny system zarządzania informacją. Definicja controllingu obejmuje takie aspekty jak:

 • zbieranie danych,
 • analiza danych,
 • raportowanie,
 • planowanie,
 • monitorowanie wskaźników efektywności.

Obszary controllingu: od finansów do współpracy

W ramach obszarów controllingu można wyróżnić różne dziedziny, które są istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przykłady takich obszarów to controlling finansowy, który koncentruje się na analizie wyników finansowych firmy, oraz controlling współpracy, który ma na celu optymalizację współpracy między działami w organizacji, controlling strategiczny, controlling operacyjny i inne.

Proces controllingu: jak przebiega i na czym polega?

Proces controllingu to cykl działań, które mają na celu wspieranie zarządzania przedsiębiorstwem. Na czym polega proces controllingu? Przebiega on w kilku etapach:

 1. zbieranie danych,
 2. analiza danych,
 3. tworzenie raportów,
 4. planowanie działań,
 5. monitorowanie wskaźników efektywności,
 6. wdrażanie działań naprawczych.

Narzędzia controllingowe: jakie są i jak je wykorzystać?

Controlling narzędzia to różne metody i techniki, które pozwalają na efektywne zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie. Przykłady narzędzi controllingowych to:

 • analiza wskaźnikowa,
 • analiza kosztów,
 • analiza rentowności,
 • analiza przyczynowo-skutkowa,
 • analiza scenariuszowa,
 • analiza wartości dodanej.

Wykorzystanie tych narzędzi pozwala na lepsze zrozumienie sytuacji przedsiębiorstwa, identyfikację problemów oraz planowanie działań naprawczych.

Szybki controlling i usługi controllingowe

Szybki controlling: na czym polega i jakie są jego korzyści?

Szybki controlling to metoda zarządzania, która polega na bieżącym monitorowaniu kluczowych wskaźników efektywności (KPI) oraz szybkim reagowaniu na zmiany w otoczeniu biznesowym. Dzięki temu przedsiębiorstwo może szybciej dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe. Korzyści z wdrożenia szybkiego controllingu obejmują m.in.:

 • lepsze wykorzystanie zasobów,
 • redukcję kosztów,
 • poprawę efektywności procesów,
 • zwiększenie konkurencyjności firmy
 • redukcję czasu potrzebnego na analizę danych,
 • lepsze wykorzystanie informacji zarządczej,
 • szybsze reagowanie na zmiany w otoczeniu biznesowym,
 • optymalizację procesów decyzyjnych.

Usługa controllingowa: jak wygląda i co zawiera?

Usługa controllingowa to kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, które może obejmować różne obszary działalności, takie jak finanse, produkcja, sprzedaż czy logistyka. W ramach usługi controllingowej, firma otrzymuje dostęp do specjalistów z dziedziny controllingu, którzy pomagają w:

 • analizie danych,
 • tworzeniu raportów i prognoz,
 • planowaniu budżetu,
 • monitorowaniu wskaźników efektywności,
 • wdrażaniu narzędzi controllingowych takich jak inteligentna platforma consultingowa IPC oraz system Business Intelligence CETI.

Rodzaje pakietów usług controllingowych: standard, premium, indywidualny

Na rynku dostępne są różne rodzaje pakietów usług controllingowych, które można dostosować do potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Wyróżniamy trzy główne rodzaje pakietów:

 • Standard — obejmuje podstawowe usługi controllingowe, takie jak analiza danych, raportowanie czy planowanie budżetu.
 • Premium — zawiera dodatkowe usługi, takie jak analiza kosztów, zarządzanie marżami czy audyt controllingowy.
 • Indywidualny — pakiet dostosowany do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa, który może obejmować szeroki zakres usług controllingowych.

W FIM Consulting po konsultacjach zawsze wyceniamy projekt indywidualnie z tego względu, że sugerujemy odpowiednie usługi i ich zakres w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie. Każdego klienta traktujemy indywidualnie.

Praktyczne aspekty controllingu

Praca działu controllingu: jak wygląda na co dzień?

Praca działu controllingu polega na wspieraniu zarządu firmy w podejmowaniu decyzji oraz monitorowaniu realizacji celów. Na co dzień zespół controllingu zajmuje się analizą danych finansowych i operacyjnych, tworzeniem raportów, prognoz oraz kontrolą postępów. Praca specjalisty ds. controllingu może obejmować:

 • analizę danych finansowych i operacyjnych,
 • tworzenie raportów i prognoz,
 • monitorowanie realizacji celów,
 • optymalizację procesów biznesowych,
 • wsparcie w planowaniu strategicznym.

Monitorowanie realizacji budżetu i comiesięczny monitoring postępów

Monitorowanie realizacji budżetu to jeden z kluczowych aspektów pracy działu controllingu. Polega na monitorowaniu wydatków firmy w stosunku do założonego budżetu oraz analizie odchyleń. Comiesięczna kontrola realizacji pozwala na bieżące śledzenie postępów oraz szybkie reagowanie na ewentualne problemy. W ramach kontroli postępów, specjaliści ds. controllingu mogą:

 • analizować dane finansowe i operacyjne,
 • porównywać wyniki z założonymi celami,
 • identyfikować odchylenia i przyczyny ich wystąpienia,
 • rekomendować działania naprawcze.

Analiza kosztów i zarządzanie marżami w controllingu

Analiza kosztów to kolejny istotny element pracy działu controllingu. Specjaliści ds. controllingu analizują koszty firmy, aby zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić oszczędności lub poprawić efektywność. Dzięki temu, możliwe jest zarządzanie marżami oraz optymalizacja zysków przedsiębiorstwa. W ramach analizy kosztów, controlling może obejmować:

 • analizę kosztów stałych i zmiennych,
 • identyfikację kosztów nieefektywnych,
 • rekomendowanie działań mających na celu redukcję kosztów,
 • monitorowanie wprowadzonych zmian i ich wpływu na marże.

Audyt controllingu: jak przeprowadzić i jakie informacje dostarcza?

Audyt controllingu to proces, który polega na ocenie efektywności działania systemu controllingu w przedsiębiorstwie. Celem audytu jest identyfikacja obszarów, które wymagają poprawy oraz rekomendowanie działań naprawczych. Aby przeprowadzić audyt controllingu, należy:

 • zbadać strukturę organizacyjną działu controllingu,
 • ocenić stosowane narzędzia i metody pracy,
 • analizować jakość raportów i prognoz,
 • ocenić efektywność współpracy z innymi działami firmy.

Audyt controllingu dostarcza informacji na temat:

 • efektywności działania systemu controllingu,
 • obszarów wymagających poprawy,
 • rekomendowanych działań naprawczych,
 • potencjalnych korzyści wynikających z wprowadzenia zmian.

Outsourcing controllingu: kiedy warto zlecić controlling?

Outsourcing controllingu może być korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które nie mają wystarczających zasobów lub kompetencji, aby samodzielnie prowadzić dział controllingowy.

Warto zlecić controlling, gdy:

 • właściciele chcą prowadzić aktywny nadzór właścicielski, sterować firmą tylko z poziomu strategicznego, a operacyjne zarządzanie bezpiecznie powierzyć managerom najemnym i/lub sukcesorom
 • brakuje wewnętrznych zasobów lub kompetencji do prowadzenia controllingu,
 • chcemy skupić się na kluczowych obszarach biznesowych,
 • szukamy oszczędności kosztowych,
 • potrzebujemy niezależnej i obiektywnej analizy danych finansowych i wskaźników operacyjnych

Decyzja o zlecaniu controllingu powinna być jednak dobrze przemyślana, gdyż może wpłynąć na efektywność zarządzania przedsiębiorstwem oraz na kontrolę nad procesami biznesowymi.

Zlecenie usług controllingowych zewnętrznej firmie może przynieść takie korzyści, jak:

 • konsekwentna realizacja strategii,
 • redukcja kosztów,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy,
 • możliwość skupienia się na kluczowych obszarach działalności,
 • poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem.

Rola i zalety controllingu w zarządzaniu firmą

Rola controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest niezwykle istotna, gdyż wpływa na efektywność działania firmy oraz wspiera procesy decyzyjne. Wśród zalet controllingu można wymienić m.in. lepsze zarządzanie efektywnością firmy, wsparcie zarządzania oraz efektywność finansową. W niniejszym artykule omówimy te aspekty oraz przedstawimy controlling korzyści wynikające z jego stosowania.

Rola controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Controlling odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem, gdyż pozwala na monitorowanie i analizowanie wyników działalności firmy. Dzięki temu, właściciele i zarząd mogą podejmować świadome decyzje (każdy na swoim poziomie), które wpłyną na zarządzanie efektywnością firmy. Controlling pozwala również na identyfikację problemów oraz planowanie działań naprawczych, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Zalety controllingu: jak wpływa na efektywność firmy?

Wśród zalet controllingu warto wymienić przede wszystkim wpływ na efektywność finansową firmy. Dzięki controllingowi, przedsiębiorstwo może lepiej kontrolować swoje koszty oraz optymalizować procesy, co przekłada się na zwiększenie rentowności. Ponadto, controlling stanowi wsparcie zarządzania, gdyż dostarcza niezbędnych informacji do podejmowania decyzji oraz pozwala na monitorowanie realizacji celów.

Controlling jako wsparcie zarządzania: funkcje kontrolna, sterująca, koordynacyjna i planująca

Controlling pełni różne funkcje, które wspierają zarządzanie przedsiębiorstwem. Wśród nich można wymienić:

 • funkcja kontrolna — polega na monitorowaniu wyników działalności firmy oraz porównywaniu ich z założonymi celami,
 • funkcja sterowania — umożliwia wprowadzanie korekt w działaniach firmy, aby osiągnąć założone cele,
 • funkcja koordynacyjna — pozwala na lepszą współpracę między działami oraz optymalizację procesów,
 • funkcja planowania — obejmuje tworzenie planów oraz prognoz na przyszłość, co pozwala na lepsze zarządzanie przedsiębiorstwem.

Analiza danych i prezentacja informacji zarządczej w controllingu

Controlling pozwala na efektywną analizę danych oraz prezentację informacji zarządczej. Dzięki temu, zarząd może lepiej zrozumieć sytuację przedsiębiorstwa oraz podejmować świadome decyzje. W ramach controllingu, analizowane są m.in. dane finansowe, które pozwalają na ocenę rentowności, kosztów oraz innych wskaźników efektywności. Prezentacja danych finansowych w formie raportów oraz wykresów ułatwia zrozumienie sytuacji firmy oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy kluczowe aspekty controllingu w biznesie, takie jak jego definicja, elementy, narzędzia oraz praktyczne zastosowania. Przedstawiliśmy również rolę controllingu w zarządzaniu firmą, zalety wynikające z jego stosowania oraz możliwość korzystania z usług controllingowychszybkiego controllingu. Omówiliśmy także praktyczne aspekty pracy działu controllingu, takie jak kontrola realizacji budżetu, analiza kosztów, zarządzanie marżami oraz przeprowadzanie audytu controllingu.

Controlling jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, pozwalającym na monitorowanie realizacji celów, optymalizację procesów biznesowych oraz wspieranie zarządu w podejmowaniu decyzji. Dzięki zastosowaniu controllingu, firmy mogą osiągać lepsze wyniki finansowe, zwiększać efektywność oraz lepiej reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Współpraca controllingowa oferuje wsparcie biznesowe zapewniające przewagę nad konkurencją.

Autor:

Krzysztof Frydziński
Doradca biznesowy, Ekspert w Systemowym Zarządzaniu Zyskiem
Doświadczony manager z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Specjalizuje się w projektach doradczych z zakresu poprawy efektywności ekonomicznej. Jest ekspertem w dziedzinie rachunkowości, controllingu, zarządzania strategicznego i planowania biznesu. Projektuje modele kalkulacji i symulacji rentowności, a także autorskie modele rachunku rentowności i metod diagnostyki wskaźnikowej dla różnych branż, które opisał w licznych publikacjach naukowych. Prowadzi aktywny nadzór właścicielski i wdraża systemy stałego monitorowania biznesu. Ekspert w zakresie transformacji cyfrowej firm w kierunku Przemysłu 4.0. Członek Stowarzyszenia Controllerów ICV Polska oraz Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej.
Powrót do bloga
expand_less
close

Ta strona używa plików cookie w celu zbierania statystyk. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content